Project Description

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

V září 2019, Be International a partnerské z Rakouska, Maďarska a Slovenska zahájili novou spolupráci na projektu KA2 Erasmus+ Unity in Community. Cílem 25-měsíčního projektu je vyškolit pracovníky v oblasti vzdělávání dospělých a vyvinout vhodné metody ke zlepšení jejich mentorských dovedností pro komunitní projekty. V rámci projektu bude vytvořena metodologická příručka, kterou mohou použít další instituce pro vzdělávání dospělých nebo nevládní organizace zabývající se tématy inkluzivity a udržitelnosti. Prostřednictvím rozvoje mentoringových metod a školení pro komunitní lídry projekt podpoří inkluzivní a udržitelné přístupy práci s migranty a místními obyvateli na komunitní úrovni.

Na podzim roku 2019 byla vypracována studie, jejímž cílem bylo prozkoumat potřeby komunit a položit základ pro následující aktivity. V únoru 2020 během školení v Bratislavě byla vytvořena metodologie, která zvýší kvalifikaci komunitních lídru v mentorování udržitelných komunitních projektů.

V rámci projektu Unity in Community, Be International organizovalo 2 pilotní projekty v létě a v září 2020 v Brně. První projektem byla tanečno-kulturní výměna, která měla dvě části. První – „Arabic Dabkeh“, proběhla v úterý 14. července. Druhá akce „Workshop tradičního českého tance“ se konala v pondělí 17. srpna. Druhým pilotním projektem byla komunitní akce „Pojďme vylepšit naše sousedství“, kde se účastníci 15. září vysadily květiny na zahradě Vinařské kolejí.

V listopadu 2020 organizovalo Be International online školení, zaměřené na budování kapacit komunitních lídru, aby mohly provádět své vlastní komunitní projekty.

V nadcházejících měsících bude vytvořena příručka a video. Na jaře 2021 budou v každé zúčastněné zemi realizovány čtyři multiplikační akce, aby se výsledky v maximální míře šířily.

 

ENGLISH VERSION

In September 2019, Be International and partners from Austria, Hungary and Slovakia have started a new collaboration on a KA2 Erasmus+ project Unity in Community. The goals of the 25-month lasting project is to train adult education staff and develop appropriate methods to improve their mentoring skills for community projects and create a methodology that can be implemented by the project partners and picked up by further adult education institutions or NGOs, dealing with the topics of inclusion and sustainability. Through the development of a mentoring methods for adult educators and trainings for multipliers, the project will foster inclusive and sustainable approaches on how to work with migrants and locals on community level.

In Fall 2019, a study was set up in order to explore the needs of communities and establish the following activities on a scientifically proven basis. In February 2020 during a training in Bratislava, a methodology for adult educators was developed in order to qualify them for mentoring sustainable community projects.

As a part of Unity in Community project, Be International conducted 2 pilot projects in summer and in September 2020 in Brno. The first project was a dance/food/cultural exchange that consisted of 2 community events. The first – “Arabic Dabkeh” night was conducted on Tuesday, July 14th. The second event “Czech traditional dance workshop” took place on Monday, 17th of August. The second pilot project was a community-building event “Let´s make our neighbourhood better” where participants got together to plant flowers and plants on the 15th of September in Vinařská dormitory garden.

In November 2020, online Blended learning capacity building training was organised by Be International to qualify people to conduct community projects on their own .

In the upcoming months, a handbook and a video tutorial will be created in order to make our results public and to guarantee open access. During spring 2021, four multiplier events will be implemented in each participating country in order to disseminate the results to a maximum degree.

Erasmus+ – Adult education – Unity in Community

2019-1-SK01-KA204-060783

Project financed by the EU.